EN
curved_lines

 

 

Investiţii în producţie pentru IMM:

Cine poate solicita finanţare?

 • Întreprinderile mici;
 • Întreprinderile mijlocii;
 • Societatile cooperative.

Ce activităţi se finanţează ?

 • Crearea/modernizarea/extinderea unităţilor de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);
 • Achiziţia de utilaje şi echipamente necesare ciclului de producţie/lucrări;
 • Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale dacă sunt în legatură cu investiţiile de mai sus;
 • Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;
 • Consultanţă specifică şi instruire specializată strict legată de activităţile de investiţii specificate mai sus.

Ce sume pot fi accesate?

Pentru investiţii mici: pana la 1.075.000 lei;

Pentru investiţii mari: intre 1.075.001 şi 6.450.000 lei.

Ponderea finanţării acordate:

 • 70% din valoarea eligibilă a proiectului pentru întreprinderi mici
 • 60% pentru întreprinderi mijlocii

*Se poate solicita prefinanţare (avans) de pana la 35% din valoarea sprijinului aprobat.

Investiţii în agricultură:

Cine poate solicita finanţare?

Persoane fizice sau juridice, care practică activităţi agricole (obiectul principal de activitate din domeniul agricol - codul CAEN 01xx).

Ce activităţi se finanţează ?

 • Construirea/extinderea/modernizarea fermelor animale sau vegetale;
 • Achiziţionarea de utilaje agricole, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente IT şi software;
 • Construirea şi/sau modernizarea serelor;
 • Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi capşuni, struguri de masă;
 • Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;
 • Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 • Investiţii pentru înfiinţarea de culturi în scopul producerii de energie verde;
 • Investiţii în apicultură;
 • Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei;

Ce sume pot fi accesate?

800.000 euro (suma poate ajunge pana la 1.600.000 euro în anumite condiţii)

 

Ponderea finantarii acordate:

Intre 40% si 75% din valoarea eligibilă a proiectului.

Procesarea produselor agricole:

Cine poate solicita finanţare?

Micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, alte întreprinderi

Ce activităţi se finanţează ?

 • Construirea/modernizarea clădirilor folosite pentru procesarea laptelui, cărnii, mierii, strugurilor, altor produse agricole. 
 • Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
 • Achiziţionarea de utilaje, instalaţii şi echipamente;
 • Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei verzi;
 • Implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;
 • Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software.

Ce sume pot fi accesate?

2.000.000 euro (pana la 3.000.000 euro pt. forme asociative)

Ponderea finanţării acordate:

 • 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii şi forme asociative
 • 25% pentru alte întreprinderi

Investiţii non-agricole în spaţiul rural:

Cine poate solicita finanţare?

Micro-întreprinderi din mediul rural

Ce activităţi se finanţează?

 • Construcţia/modernizarea/extinderea clădirilor pentru domenii cum ar fi :
 • Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);
 • Lucrări de construcţii;
 • Activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase (ex. mobilă);
 • Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
 • Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti;
 • Servicii pentru populaţia rurală: croitorie, frizerie, cizmărie; conectare şi difuzare internet; mecanizare, însămânţarea animalelor, servicii medicale şi sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
 • Investiţii în producerea de energie regenerabilă
 • Achiziţia de software, patente, licenţe;

Ce sume pot fi accesate?

pana la 200.000 euro

Ponderea finanţării acordate:

până la 70% din valoarea proiectului.

Activităţi turistice:

Cine poate solicita finantare?

Micro-întreprinderi din mediul rural

Ce activităţi se finantează ?

 • Construcţia/ modernizarea/extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice având pâna la 15 camere;
 • În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice.
 • Tipurile de structuri de primire turistice: vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, casuţe tip camping, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice, structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare.
 • Investiţii in activităţi recreaţionale: spaţii de campare, amenajări de stranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic şi asigurarea adăposturilor acestora, rafting, etc.

Ce sume pot fi accesate?

70.000 euro pentru investiţii în agroturism

200.000 euro pentru alte investiţii

Ponderea finanţării acordate:

70% pentru investiţii în agroturism

50% pentru alte investiţii

Activităţi de creştere şi procesare a peştelui:

Cine poate solicita finanţare?

Micro-întreprinderi, IMM, întreprinderi mari cu pana la 750 de angajaţi sau CA mai mică de 200 milioane euro;

Ce activităţi se finanţează ?

 • Construirea/ modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultură (producţie şi/sau procesare), inclusiv spaţii de depozitare şi de vânzare către consumatorii finali ;
 • Achiziţionarea de utilaje, echipamente, soft, sisteme de monitorizare, tehnologii noi şi know-how; mijloace de transport specifice pentru transportul peştelui;
 • Achiziţionarea de maşini, utilaje şi echipamente folosite la întreţinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultură;
 • Achiziţionarea de teren (în cuantum de max. 10% din cheltuielile proiectului);

Ce sume pot fi accesate?

până la 3.000.000 euro

Ponderea finanţării acordate:

60% pentru micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii

30% pentru întreprinderi mari cu până la 750 de angajaţi sau CA mai mică de 200 milioane euro;

Implementarea standardelor internaţionale (ISO):

Cine poate solicita finanţare?

Micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi intreprinderi mijlocii;

Ce activităţi se finanteaza ?

 • Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoare de încercări şi etalonări;
 • Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
 • Etichetarea ecologică;
 • Certificarea produselor/ serviciilor/ proceselor.

Ce sume pot fi accesate?

până la 200.000 euro

Ponderea finanţării acordate:

70% pentru micro-întreprinderi şi întreprinderi mici

60% pentru întreprinderile mijlocii.

Aplicatii electronice pentru managementul afacerilor:

Cine poate solicita finanţare?

Micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii;

Ce activităţi se finanţează ?

 • Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training specializat necesare pentru:
 • Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii);
 • Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management);
 • Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru -îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor;
 • Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.

Ce sume pot fi accesate?

până la 1.000.000 lei

Ponderea finanţării acordate:

70% pentru micro-întreprinderi şi întreprinderi mici

60% pentru întreprinderile mijlocii.

Pregătirea resurselor umane:

Cine poate solicita finanţare?

Întreprinderile ai căror angajaţi participă la cursurile organizate în cadrul proiectelor de formare profesională

Ce activităţi se finanţează ?

 • formare generală care include competenţe cheie şi competenţe transversale, inclusiv în domeniile tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, dezvoltării durabile, sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;
 • formare specifică care vizează competenţele profesionale specifice unei calificări.

Ce sume pot fi accesate?

până la 2.000.000 euro

Ponderea finanţării acordate:

25% pentru formare specifică;

60% din cheltuielile eligibile pentru formare generală.

Intensitatea sprijinului creşte cu:

10% dacă formarea profesională este acordată lucrătorilor cu handicap sau defavorizaţi;

10% dacă ajutorul este acordat unei întreprinderi mijlocii şi

20% dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mici.